Jaszowice, park, 2 poł. XIX w.

Z dawnego założenia parkowego zachowały się trzy aleje: dwie grabowe i jedna lipowa. Stanowiły istotne linie podziału parku. Starodrzew parku liczy ok 100- 130 lat. Przeważają stare dęby, graby, lipy i jesiony. w sumie istnieje ok 20 gatunków drzew i krzewów. Pozostały ślady po dawnym sadzie. Nie istnieją już zabudowania dworskie. Jednakże ich lokalizacja w terenie jest znana. Właścicielem tego terenu jest osoba prywatna. Ze względu na małą lesistość okolicy, park stanowi ważny element krajobrazu.