Stowarzyszenie Brać Sienkiewiczowska

Stowarzyszenie Brać Sienkiewiczowska

Zakrzew 58 D, 26-652 Zakrzew

tel. (48) 610 54 89

Stowarzyszenie powstało w 2009 roku przy Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Zakrzewie. Jego członkami są Dyrekcja oraz nauczyciele Gimnazjum.

„Brać Sienkiewiczowska” to stowarzyszenie ludzi wrażliwych, rozumiejących innych, czujących potrzebę udzielenia pomocy, ludzi otwartych, o „gorących sercach”. Misją Stowarzyszenia jest bezinteresowna służba społeczna na rzecz środowiska lokalnego, wspieranie najbardziej potrzebujących.

Stowarzyszenie za główny cel wyznaczyło sobie pomoc naukową, finansową i rzeczową Publicznemu Gimnazjum w Zakrzewie i jego uczniom. Ten cel realizuje m.in. poprzez:

  • finansowanie remontów i budowy szkoły,
  • organizowanie konkursów i wystaw szkolnych,
  • zakup pomocy dydaktycznych i książek,
  • wspieranie finansowe najuboższych uczniów,
  • organizowanie zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych,
  • fundowanie stypendiów naukowych i socjalnych,
  • współpracę z samorządem.

Siedzibą Stowarzyszenie jest Zakrzew. Zebranie założycielskie odbyło się w styczniu, zaś pełną działalność prowadzi od września 2009 roku. Jest zawiązane na czas nieokreślony, posiada osobowość prawną.

Majątek Stowarzyszenia tworzą go składki członkowskie, darowizny, spadki, zapisy, dotacje i ofiarność publiczna.